Algemene abonnements- en gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de klanten van SHIFTMEAPP NV, hun werknemers, de gebruikers en/of het gebruik van de website www.shiftmeapp.com of om het even welke extensie en/of van de ShiftmeApp-Applicatie.

Om zich in te schrijven via de website of de Applicatie, moet elke Gebruiker, na het lezen van deze voorwaarden, klikken op het vakje met de vermelding “door dit vakje aan te klikken, bevestigt u de Algemene abonnements- en gebruiksvoorwaarden en verklaart u deze onvoorwaardelijk te aanvaarden” op het inschrijvingsformulier. De registratie op de website of de Applicatie heeft ten gevolge dat de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden erkent en aanvaardt.

Artikel 1. Toepassingsgebied – Onderwerp

De Algemene abonnements- en gebruiksvoorwaarden die hieronder uitvoerig worden beschreven, regelen de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de website of van de ShiftmeApp-Applicatie en de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Shiftmeapp, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Burgemeester Jean Herinckxlaan 12 bus 15 in 1180 Brussel België – hello@shiftmeapp.com- en die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0641.830.489 – RPR Brussel –, en hebben tot doel de toegangs- en gebruiksvoorwaarden vast te stellen voor de Diensten aangeboden door Shiftmeapp.

Artikel 2. Definities

De termen die gebruikt worden in deze Algemene Voorwaarden en die beginnen met een hoofdletter, zullen de betekenis hebben die hen hierna wordt toegekend:

“Abonnement”: betalend vast bedrag dat toegang geeft tot de ShiftmeApp-Diensten tijdens een beperkte periode van maximum 12 maanden stilzwijgend verlengbaar voor een overeenkomende periode.

“Applicatie”: applicatie en elektronische toegang tot ShiftmeApp met als doel de planning van de human ressources te vergemakkelijken binnen een bedrijf of organisatie.

“Algemene Voorwaarden”: dit document dat de algemene abonnements- en gebruiksvoorwaarden beschrijft van de Diensten aangeboden door Shiftmeapp.

“Betalende Diensten”: geheel van betalende diensten aangeboden aan de Werkgevers

“Gratis Diensten”: geheel van gratis diensten aangeboden aan de Gebruikers.

“Diensten”: geheel van gratis en betalende diensten aangeboden aan de Gebruikers

“ShiftmeApp”: Belgische naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Burgemeester Jean Herinckxlaan 12 bus 15 in 1180 Brussel België.

“Werkgever”: bedrijf of organisatie die gebruik maakt van de Betalende Diensten voor de behoeften van zijn beroepsactiviteit.

“Supervisor(s)”: natuurlijke persoon/personen met de macht om een Werkgever contractueel te verbinden voor de Betalende Diensten en met de bevoegdheid om Managers, Gebruikers, Werknemers of Externe Werknemers te vragen om zich aan te sluiten bij het Shiftmeapp-netwerk van deze Werkgever.

“Manager(s)”: natuurlijke persoon/personen aangesteld door een Supervisor en met de macht om een Werkgever te verbinden voor alle of een deel van de Betalende Diensten.

“Werknemer”: natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Gratis Diensten en uitgenodigd is door zijn Werkgever, de Supervisor van de Werkgever of één van zijn Managers, en die heeft ingestemd met deze Algemene Voorwaarden.

“Externe Werknemer”: natuurlijke persoon zonder directe link met de Werkgever, gebruiker, zonder inschrijvingskosten, van de Gratis Diensten, en die heeft ingestemd met deze Algemene Voorwaarden.

“Community”: geheel van natuurlijke en rechtspersonen samengesteld uit de Werkgevers, de Supervisors, de Managers, de Werknemers en de Externe Werknemers, die samen het geheel van leden van de Applicatie vormen.

“Gebruiker”: elke natuurlijke persoon met om het even welke definitie (Supervisor, Manager, Werknemer, Externe Werknemer) die Diensten gebruikt.

Artikel 3. Inhoud en functies van ShiftmeApp

ShiftmeApp is een IT-applicatie voor computer, tablet en smartphone met als doel het beheer van de planningen en rekrutering van bedrijven te vergemakkelijken.

Het gaat om een SaaS – « Software as a Service”- wat betekent dat ze ter beschikking wordt gesteld op afstand door een leverancier en toegankelijk is via een internetbrowser of een mobiele applicatie.

De Applicatie werkt hoofdzakelijk in real time, op de cloud en op elk type toestel dat de versies ondersteund die door Shiftmeapp worden aangeboden, en is beschikbaar via de virtuele winkels als Apple Store of Google Play of rechtstreeks op de website www.shiftmeapp.com.

ShiftmeApp is een algoritme voor personeelsplanning dat oplossingen voor de werkuren van de werknemers voorstelt, berekent, bewaakt, verbetert, informeert en aanpast, terwijl het rekening houdt in de mate van het mogelijke met de aanwezige knelpunten.

Om de problemen bij de personeelsplanning vlot in orde te brengen, stelt Shiftmeapp aan de Managers en Supervisors semi-geautomatiseerde regelingen voor of alternatieven en oplossingen voor de werkuren, en beschikt het zowel over verschillende ontwikkelde hulpmodules als over een uitgekiend “rekruterings-alarmsysteem” indien een onoverkomelijk probleem in het beheer van de planning voorvalt door een tekort aan beschikbare werknemers. In dit laatste geval stelt de Applicatie de CV’s van Externe Werknemers voor, aan het aangekondigde tarief, aan de Manager of Supervisor.

Dankzij de applicatie kunnen ook de werknemers hun werkplanning beter indelen en doorlopend beschikbaar zijn.

Dankzij de berichtenfunctie kunnen Managers en Werknemers voortdurend in contact staan.

Shiftmeapp komt in geen geval tussen in de contractuele, wettelijke en financiële verhoudingen tussen de Gebruikers en de Werkgevers.

Artikel 4. Toegang tot en gebruik van de Diensten

Om toegang te hebben tot de Diensten, moet de Gebruiker zich inschrijven op www.shiftmeapp.com en/of de Applicatie downloaden.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Applicatie te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en garandeert de waarachtigheid en de juistheid van de informatie die hij verstrekt.

Shiftmeapp behoudt zich het recht voor om elke abonnementsaanvraag te weigeren of te annuleren bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden, bij onjuiste informatie verstrekt door een Werkgever of een Gebruiker of in het geval van een geschil met betrekking op een vorig abonnement.

De Diensten zijn hoofdzakelijk beschikbaar in het Frans en Engels.

Artikel 5. Verplichtingen van de Gebruiker

De Gebruiker verplicht zich tot het verschaffen van juiste, volledige en eerlijke informatie wanneer hij zich inschrijft. In dit opzicht, verbindt hij zich ertoe Shiftmeapp te zijner tijd op de hoogte te stellen van elke wijziging van de verstrekte gegevens.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het paswoord en de gebruikersnaam die nodig zijn voor de Applicatie.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Diensten te gebruiken als een goede huisvader en, in ieder geval, conform de wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn in zijn land.

Artikel 6. Garanties

6.1 Werking van de Applicatie
Shiftmeapp streeft ernaar alle nodige middelen in te zetten om het goede functioneren van de Applicatie zeker te stellen en neemt met name de nodige maatregelen voor het handhaven van de ononderbroken samenhang en de kwaliteit van de aangeboden Diensten.

6.2 Veiligheid van de Dienst
Bepaalde risico’s met betrekking op de veiligheid kunnen optreden in het kader van het gebruik van de Diensten. Shiftmeapp kan de Gebruiker niet behoeden voor elke ongepaste vorm van het netwerk maar zet zich in om de risico’s te beperken. Shiftmeapp neemt met name alle nodige maatregelen om te reageren op een incident met betrekking op de veiligheid of integriteit of in geval van dreigingen die het eventueel zou hebben vastgesteld.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid

7.1 Uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van de Diensten

Shiftmeapp kan niet verantwoordelijk gesteld worden in het geval van directe of indirecte schade, opgelopen door een storing of een onderbreking van de Diensten, noch voor de gevolgen die hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de Gebruiker of voor derden.

Shiftmeapp is met name niet verantwoordelijk in het geval van (niet-exhaustieve lijst):

– Schade en indirecte verliezen, winstderving, verlies aan baten, verlies of vervalsing van gegevens door het gebruik van internet;
– Het totaal of gedeeltelijk niet functioneren van de Diensten te wijten aan een geval van overmacht;
– Storing en/of totale of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid en/of onderbreking van alle of een deel van de aangeboden Diensten;
– Materiële schade die het materiaal van de Gebruiker kan aantasten (smartphone, computer, tablet), laatstgenoemde moet alle nodige maatregelen treffen om back-ups te maken en het materiaal te beveiligen, met name ten aanzien van om het even welk computervirus;
– Een probleem met de servers waarvan het beheer werd toevertrouwd aan Amazon Web Services (verlies van gegevens, lekken, vernietiging, enz.);
– Een communicatie- of organisatieprobleem tussen de Supervisors, Managers, Werknemers en/of Externe Werknemers.

7.2 Uitsluitingen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de Diensten

Behalve in het geval van ernstige of opzettelijke nalatigheden, is Shiftmeapp niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade toegebracht aan de Gebruiker of aan de Werkgever door het gebruik van de Applicatie of de onmogelijkheid om het te gebruiken, wat de reden ervan ook zij.

Shiftmeapp is in geen geval verantwoordelijk voor (niet-exhaustieve lijst):
– Schade en indirecte verliezen, winstderving, verlies aan baten, verlies of vervalsing van gegevens door de functies van de Applicatie en in ruimere zin door het verschaffen van de Diensten;
– Een verkeerd gebruik van de Diensten door de Gebruiker;
– Vertragingen waarvan de oorzaken bij de Gebruiker liggen (met name, besluitvormingstijd, valideringstermijn, aanvraag tot wijzigingen, enz.);
– De inhoud van de berichten en uitgewisselde communicatie op het forum (berichtenfunctie) van de Applicatie;
– Indien de planning die werd ontwikkeld en voorgesteld door de Applicatie, niet overeenstemt me de behoeften van de Gebruiker;
– Indien een werknemer of arbeider niet komt opdagen hoewel hij beloofd had het te doen;
– Een communicatie- of organisatieprobleem tussen de Supervisors, Managers, Werknemers en/of Externe Werknemers.

In ieder geval, kunnen de Gebruiker en de Werknemer Shiftmeapp niet aanklagen in het geval van een conflict tussen de Gebruikers of tussen de Gebruikers en de Werkgevers.

Artikel 8. Abonnement – Tarieven

8.1 Werkgever
Voor het gebruik van de Betalende Diensten moet de Werkgever intekenen op een vooruitbetaald Abonnement.

De prijs van het Abonnement is opgenomen in de Applicatie en kan op elk moment door Shiftmeapp gewijzigd worden.

Het bedrag van het Abonnement wordt online gefactureerd en vooruitbetaald via de Applicatie, voor de periode gekozen door de Werkgever met inbegrip van een automatische hernieuwing op de verjaringsdatum van de inschrijving, onverminderd het recht van de Werkgever om afstand te doen van de hernieuwing via de Applicatie minstens 30 dagen voor de verjaringsdatum van de inschrijving.

De facturen worden elektronisch opgemaakt en zijn toegankelijk in het administratie-onderdeel van de Supervisor.

Het Bedrijf of de Supervisor kan op elk moment tijdens zijn abonnement zijn aantal gebruikerspakketten verhogen voor een nieuwe periode overeenkomstig met zijn Abonnement.

Het Bedrijf of de Supervisor kan zonder kosten, op de verjaringsdatum van zijn hernieuwing, het aantal pakketten verminderen voor een nieuwe periode van zijn Abonnement.

8.2 Gebruikers

Het gebruik van de Applicatie is volledig gratis voor de Gebruikers die op geen enkel Abonnement hoeven in te tekenen maar eenvoudigweg de nodige gegevens moeten invoeren voor elke inschrijving.

Artikel 9. Duur

9.1 Werkgever

Het abonnement wordt altijd gesloten voor een bepaalde duur van maximum 12 maanden dat stilzwijgend kan worden verlengd.

Indien de Werkgever zijn Abonnement niet opzegt via de Applicatie ten laatste 30 dagen voor de verjaringsdatum van de inschrijving of van de hernieuwing, dan zal zijn Abonnement automatisch en stilzwijgend worden verlengd voor een periode gelijkwaardig aan de oorspronkelijke duur.

Het lidmaatschap duurt voort volgens de voorwaarden die gekend zijn door de Werkgever met inbegrip van een eventuele update van de tarieven.

9.2 Gebruikers

De Gebruiker kan zich op elk moment uitschrijven voor de Applicatie zonder voorwaarden noch redenen, op eigen risico met betrekking tot de relatie die hij onderhoudt met de Werkgever, de Supervisor en de Managers.

Artikel 10. Beëindiging – Schorsing

10.1 Beëindiging of schorsing van de Diensten door Shiftmeapp
Shiftmeapp kan, na kennisgeving, het Abonnement en het gebruik van de Diensten beëindigen of schorsen, in de omstandigheden die hierna worden beschreven, in het geval van:

– wanbetaling door de Werkgever;
– vastgestelde fraude;
– gebruik van de Diensten niet overeenkomstig met de Algemene Voorwaarden of met de wet- of regelgeving die van kracht is;
– totaal of gedeeltelijk niet-nakomen van de Algemene Voorwaarden;
– faillissement, gecontroleerd beheer, beslissing tot liquidatie of ontbinding van de Werkgever, procedure van uitstel van betaling of procedure van intern of buitenlands recht of met gelijk of gelijkwaardige effect.

Alvorens de Diensten te schorsen of te beëindigen, zal Shiftmeapp in de mate van het mogelijke allereerst de betrokken Werkgever of Gebruiker per e-mail informeren over het motief van de schorsing of beëindiging waarbij hij hem, indien mogelijk, de gelegenheid biedt om de situatie recht te zetten binnen een termijn die niet langer kan zijn dan zeven [7] kalenderdagen vanaf het ontvangen van de kennisgeving. Indien hij de vastgestelde tekortkomingen niet heeft verholpen binnen de vooropgestelde termijn of indien er geen maatregelen ter verbetering van de situatie mogelijk zijn, dan kan Shiftmeapp het Abonnement beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding.

10.2 Beëindiging door de Werkgever
Het abonnement kan na haar inwerkingtreding door de Supervisor op elk moment worden beëindigd via de Applicatie, zonder vergoeding noch reden.
De beëindiging treedt automatisch in werking op de volgende verjaringsdatum van de inschrijving of van de hernieuwing, zonder mogelijke terugbetaling van elke niet gebruikte periode.

10.3 Bewaren van de gegevens
Indien artikels 10.1 en/of 10.2 van deze Algemene Voorwaarden worden toegepast, bewaart Shiftmeapp alle gegevens met betrekking tot de Werkgever gedurende een periode van tien [10] jaar.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

Zowel het merk « Shiftmeapp », de Applicatie ShiftmeApp als alle elementen die aanwezig zijn op Shiftmeapp, worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht en/of elk ander recht op de intellectuele eigendom.

De volledige Applicatie is exclusieve eigendom van Shiftmeapp. Dit behelst met name het merk “Shiftmeapp” evenals haar afgeleide producten, de logo’s, de huisstijl, de opbouw, de informatie, de vormgeving en de inhoud van de Applicatie, zonder dat deze lijst exhaustief is. Deze elementen zijn eigendom van de onderneming Shiftmeapp of worden gebruikt met de toestemming van één van hun eigenaars.

In dat opzicht is elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, inlijving, vertaling, verkoop, op eender welke wijze en onder welke vorm dan ook (papier, digitaal…) van de gehele of gedeeltelijke Applicatie en/of onderdelen van de Applicatie strikt verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming door Shiftmeapp.

Elke overname van de bestanddelen van de Applicatie zonder voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van Shiftmeapp kan een strafbaar feit voor namaak vormen zoals beschreven in het boek XI van het Belgisch Wetboek van Economisch recht en/of een daad van oneerlijke concurrentie of parasitaire mededinging die de burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader inroept.

Artikel 12. Persoonsgegevens

12.1 Verzameling van gegevens

De verzamelde persoonsgegevens worden meegedeeld door de Werkgever wanneer hij intekent op een Abonnement of door de Gebruikers wanneer ze zich inschrijven op het Shiftmeapp-platform.

In dit opzicht, verbindt de Werkgever, de enige die bevoegd is om de persoonsgegevens van zijn Werknemers in te voeren, zich ertoe om hun voorafgaande goedkeuring te verkrijgen. Shiftmeapp kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het ingeven van persoonsgegevens door de Werkgever zonder toestemming van de Werknemers.

De Werknemers die beschikken over een persoonlijke account, behouden het recht om al hun persoonsgegevens in te zien en aan te passen (artikel 12.7 hierna).

12.2 Verwerkingsvoorwaarden

Shiftmeapp verbindt zich ertoe deze gegevens te verwerken met inachtneming van de geldende Belgische en Europese wet- en regelgeving en met name, voor de natuurlijke personen, van de maatregelen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

12.3 Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Shiftmeapp en de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers werd aangegeven bij de bevoegde Instanties.

12.4 Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden opgeslagen in de databanken van de cloud-leverancier van Shiftmeapp en verwerkt met het oog op zowel:
– het aanbieden, op de markt brengen of verbeteren van de voorgestelde Diensten;
– het beheer van het klantenbestand;
– het uitvoeren van marktonderzoeken en gegevensanalyse;
– het informeren van de Werkgever en de Gebruiker over het bestaan van nieuwe Diensten;
– als het opstellen van promotie- en voorlichtingscampagnes en in het kader van direct marketingdoeleinden.

12.5 Mededeling van gegevens aan derden

Shiftmeapp kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen van partners, dienstenverleners, onderaannemers of beambten, die samenwerken met Shiftmeapp voor het verstrekken van de Diensten.

Tenzij er bezwaar wordt gemaakt op het moment van de inschrijving, kan Shiftmeapp de gegevens van de Gebruikers ook aan derden meedelen voor direct marketingdoeleinden.

Wanneer Shiftmeapp de persoonsgegevens met derden deelt, eist het van laatstgenoemde dat ze zich ertoe verplichten de gegevens te beschermen.

Bovendien kan Shiftmeapp ertoe gebracht worden persoonsgegevens openbaar te maken in het kader van een juridische procedure of een onderzoek door de overheid.

De persoonsgegevens van de Gebruikers worden nooit verwerkt door een instelling of een onderneming buiten de Europese Unie.

De Gebruiker kan, overeenkomstig met artikel 12.7, zich op elk moment en gratis verzetten tegen het gebruik en tegen de mededeling aan derden van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

12.6 Bewaren van de gegevens

De gegevens van de Gebruikers worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor hun verwerking. Vervolgens worden ze verwijderd of anoniem gemaakt.

12.7 Recht op toegang, rectificatie en bezwaar tegen de verwerking

De Gebruiker wordt in kennis gesteld dat, overeenkomstig de wetgeving, hij beschikt over het recht op bezwaar, toegang, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die over hem werden verzameld.

Elk dergelijk verzoek moet schriftelijk gedaan worden aan het volgende adres:

Shiftmeapp nv
Burgemeester Jean Herinckxlaan 12 bus 15
1180 Brussel
België

Elke Gebruiker kan zijn persoonsgegevens ook inzien of wijzigen op zijn Gebruikersaccount.

12.8 Bescherming van de gegevens

Shiftmeapp past geschikte maatregelen toe om de persoonsgegevens van de Gebruikers te beschermen tegen verlies, onbevoegde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Samen met zijn technische partners, neemt Shiftmeapp strikte beveiligingsmaatregelen voor haar systeem in acht om de persoonsgegevens van de Gebruikers te beschermen.

Artikel 13. Handelsreferentie

Shiftmeapp behoudt zich het recht voor om de naam van de Werkgever als handelsreferentie te vermelden onder welke vorm dan ook en op om het even welke tot op heden bekende of onbekende drager, wereldwijd, zonder enige beperking in tijd, onder meer in de pers, boeken, brochures, beurzen, tentoonstellingen, reclame, wedstrijden, op de website van Shiftmeapp, social media (Facebook, Twitter enz.), wat de Werkgever verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden.

In dit verband ontzegt Shiftmeapp zich de naam van de Werkgever te gebruiken als dit schade toebrengt aan zijn persoonlijke levenssfeer of aan zijn reputatie, noch de informatie te gebruiken op om het even welke drager met een racistisch of xenofoob kenmerk en verbiedt het zich om het even welk ander gebruik met negatieve gevolgen.

De Werkgever staat Shiftmeapp ook toe zijn hoofdlogo, als dit bestaat, weer te geven (ook als dit werd gedeponeerd als handelsmerk) gedurende een periode van 10 jaar vanaf het moment van opzeg van de Applicatie en wereldwijd gezien de grensoverschrijdende eigenschap van internet.

In geen geval kan Shiftmeapp deze benaming of dit logo gebruiken als handelsmerk.

De Werkgever kan geen verloning eisen voor het gebruik van de rechten zoals hier voorgesteld.

De Werkgever kan zich verzetten tegen het vermelden van zijn naam door een schriftelijk verzoek per aangetekende verzending te sturen naar het adres van de hoofdzetel van Shiftmeapp binnen een termijn van maximum 60 dagen na zijn inschrijving op ShiftmeApp.

Artikel 14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Shiftmeapp behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

De Gebruiker zal op de hoogte gebracht worden van de aard van deze wijzigingen zodra ze online worden gezet op de Applicatie. De wijzigingen treden in werking 15 dagen nadat ze online werden gezet.

Artikel 15. Nietigheid

Indien één van deze bepalingen eventueel als nietig of ongeldig wordt beschouwd, geldt dat niet voor de resterende bepalingen en blijven deze laatste perfect geldig.

Artikel 16 – Afstand doen

Het feit dat één van de partijen zich niet beroept op een verzuim door de andere partij van om het even welke verplichting vermeld in deze Algemene Voorwaarden, zal in de toekomst worden beschouwd als een opheffing van de verplichting in kwestie.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Indien een geschil zou voortvloeien uit deze contractuele relatie, dan verbinden de Werkgever of de Gebruiker en Shiftmeapp zich ertoe een minnelijke schikking te zoeken alvorens om het even welke juridische actie te ondernemen.

Indien er geen minnelijke schikking wordt gevonden, dan zal elke betwisting met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken in Brussel.

Februari 2018 – Copyright

Test de Shiftmeapp-tools.
Moeiteloos en zonder verplichting.

Makkelijke installatie | Gratis test | Annuleren op elk moment